Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Jadłospis

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1745395
 • Do końca roku: 136 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Samorząd Uczniowski 4-6

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 60 w Warszawie działa zgodnie ze Statutem oraz Programem Wychowawczym Szkoły.

Co roku wybieramy nowych przedstawicieli spośród społeczności uczniowskiej w demokratycznych wyborach oraz uaktualniamy plan pracy SU, zgodnie z oczekiwaniami uczniów.

Organizujemy wiele akcji charytatywnych, wspomagając różne fundacje ( Nasz Dom - "Góra Grosza", fundacja "Pomóż i Ty"), bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach szkolnych, np. SUPER SZKOŁA - coroczny konkurs "Super Expressu", jak również przeprowadzamy wiele akcji w celu pozyskania środków na działalność samorządu. Cyklicznie organizujemy dyskoteki szkolne - w zależności od potrzeb dzieci.

Uczniowie działający w samorządzie biorą udział w przygotowywaniu rożnych imprez, które odbywają się na terenie szkoły, np. apele okolicznościowe, dni aktywności szkoły, Święto Szkoły - 29 listopada - rocznica wybuchu Powstania Listopadowego - patrona szkoły.

60tka jest najstarszą szkołą w dzielnicy Praga - Południe, dlatego szczególnie pielęgnujemy tradycje szkolne, które kształtowały się przez lata działalności naszej placówki.

Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdą środę o godzinie 12.35 w sali 59.

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 •  
 • Współpraca z panią Dyrektor, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
 • Reprezentowanie interesu uczniów podczas podejmowania decyzji w ich sprawach,
 • Czuwanie nad przestrzeganiem Praw Ucznia i Praw Dziecka,
 • Wypracowywanie norm poprawiających relacje, atmosferę i usprawniających pracę szkoły,
 • Dbanie o mienie i porządek na terenie szkoły.

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • Przewodnicząca - Patrycja Gromala z klasy 6b
 • Zastępca -  Ania Zalewska z klasy 5b,
 • Sekretarz - Oliwia Weiss z klasy 7a,
 • Skarbnik - Małgorzata Bolek z klasy 6b,

 

REGULAMIN

 • Samorządu Uczniowskiego
 • w Szkole Podstawowej nr 60 im.
 • Powstania Listopadowego  w Warszawie

 

Uchwalono na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz.U. z 2015 r. poz. 2156).

 

§ 1.

 1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:

1)      na szczeblu klas – samorządy klasowe,

2)      na szczeblu szkoły – Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

 1. Prezydium składa się z następujących funkcji:

1)      przewodniczący samorządu,

2)      zastępca przewodniczącego,

3)      skarbnik,

4)      sekretarz,

5)      członkowie prezydium.

 1. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
 2. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
 3. Wybory odbywają się w pierwszy poniedziałek czerwca roku poprzedzającego działalność prezydium.
 4. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 5. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.
 6. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 7. Kadencja prezydium trwa rok.
 8. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 9. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 10. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 11. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 12. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczba, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.

§ 2.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 1. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:

a)      uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

b)      przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 1. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:

a)      opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym – dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem ZSZ,

b)      opiniowanie programu wychowawczego szkoły,

c)      wnioskowanie o nadanie imienia szkole,

d)      opiniowanie wniosku dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniów,

e)      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

f)       ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.),

g)      wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

h)      opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

i)        opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

  

§ 3.

 1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 4. Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Opiekun samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością samorządu.
 6. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

§ 4.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 3. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.