Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 4165172
 • Do końca roku: 236 dni
 • Do wakacji: 47 dni

Świetlica szkolna

Czynna w godzinach 07.00 - 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Świetlica w Szkole Podstawowej nr 60 obejmuje swoją opieką uczniów z klas I - IV. Czynna jest w godzinach 07.00 -17.00. Zajęcia prowadzone są pod kątem  zainteresowań dzieci i ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnego fizycznego rozwoju młodego człowieka.

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 60  W  WARSZAWIE

ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE

 

 1. Świetlica  zapewnia  opiekę  swoim  wychowankom  w  dni  pracy  szkoły  w  godzinach  od  7.00 – 17.00. Rodzice  zobowiązani  są  do  przestrzegania  godzin  pracy  świetlicy.
 2. Kwalifikacja  uczniów  odbywa  się  na  podstawie  Karty  zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy.

ODBIÓR  DZIECI

 1. Dzieci  mogą  być  odbierane  ze  świetlicy  tylko  przez  osoby  wymienione  i upoważnione pisemnie  przez  rodziców/prawnych  opiekunów w  Karcie  zgłoszenia.
 2. Każda  zmiana  w  sposobie  odbioru, powrotu  dziecka  do  domu  ze  świetlicy  szkolnej,  musi  być  zgłoszona  do  wychowawcy  świetlicy  i  zapisana  w  formie  stosownego  oświadczenia.
 3. Świetlica  wymaga  pisemnych  upoważnień  od  rodziców/opiekunów  w  przypadku:

-      samodzielnego  wyjścia  dziecka  do  domu,

-      odbierania  dziecka  przez  inne  osoby  niż  wymienione  w  Karcie  zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy.

 1. Wychowawca  świetlicy  może  odmówić  wydania  dziecka  ze  świetlicy  w  przypadku,  gdy  zachowanie osoby odbierającej  jest  niepokojące.   W  tej  sytuacji  wychowawca  ma  obowiązek  zatrzymać  dziecko  do  czasu  wyjaśnienia  sprawy  oraz  skontaktować  się  z  drugim  rodzicem  lub  osobą  upoważnioną  do  odbioru.  O  zaistniałym  fakcie  zostaje  powiadomiony  dyrektor  szkoły

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ

 

1. Dzieci  przydzielane  są  do  grup opiekuńczych, zgodnych z przydziałami klasowymi  (nie  więcej  niż  25 uczniów  w grupie). Opiekę  nad  grupą  pełnią  wychowawcy  świetlicy.

     2. W  pracy  z  dziećmi  wychowawca  świetlicy  współpracuje  z wychowawcami  klas,   pedagogiem  szkolnym,  psychologiem,  pielęgniarką.

     3. Wychowawca  świetlicy  odpowiada  wyłącznie  za  bezpieczeństwo  dzieci,  które  zostały  przyprowadzone  do  świetlicy  przed  lub  po  lekcjach.

-      dzieci  z  klas  I – III  odbiera ze  świetlicy  na  lekcje i  przyprowadza po  lekcjach nauczyciel,

-      na  zajęcia  dodatkowe  dzieci  wychodzą  i  wracają  pod  opieką  nauczyciela/ instruktora,

-      uczniowie  klas  I V  mogą  zgłaszać  się  same.

     4. Wychowawcy  świetlicy  informują  wychowawców  poszczególnych  klas  o  funkcjonowaniu  ucznia  podczas  zajęć  świetlicowych. Informacje  te  uwzględnia  się  przy ustalaniu  oceny zachowania.

     5. Dziecko  przebywające  w  świetlicy  zobowiązane  jest  do  przestrzegania  określonych  zasad  dotyczących  przede  wszystkim:  bezpiecznego  pobytu  w  świetlicy,  kulturalnego  zachowania  się,  podstawowych  zasad  higieny  oraz  do  poszanowania  sprzętu  stanowiącego  wyposażenie  świetlicy.

     6. Opiekunowie  świetlicy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  pozostawione  przez  dzieci  cenne  przedmioty ( telefony,  elektroniczne  zabawki,  urządzenia  typu MP 3 itp).

     7. Od  momentu  odebrania  dziecka  ze  świetlicy  przez  rodziców / opiekunów,  przebywa  ono  wyłącznie  pod  ich  opieką  i  nie   uczestniczy  w  zajęciach  prowadzonych  przez  wychowawcę.

     8. W czasie zagrożenia epidemicznego w świetlicy szkolnej obowiązujeProcedura organizacji pracy i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego opracowana na podstawie wytycznych   Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Warszawskich wytycznych edukacyjnych, opracowanych  przy udziale członków Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

 

INNI UCZNIOWIE POZOSTAJĄCY POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

 1. Uczniowie  nie uczęszczający  na  lekcje  religii, etyki  pozostają  pod  opieką  wychowawców  świetlicy.
 2. Każdy uczeń korzystający z powyższych zajęć  ma obowiązek zgłoszenia swojej obecności wychowawcy świetlicy szkolnej.
 3. Dla wyżej wymienionych uczniów prowadzony jest oddzielny rejestr w formie papierowej.

ZADANIA  I  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  WYCHOWAWCÓW  ŚWIETLICY

 1. Każdemu  wychowawcy  powierza  się  grupę  wychowanków.
 2. Wychowawca  realizuje  zadania  wynikające  z  rocznego  planu  pracy  opiekuńczo – wychowawczej  świetlicy  oraz  szczegółowego  planu  tygodniowego.
 3. Wychowawca  grupy  odpowiada  za  organizację  oraz  jakość  i  efekty  pracy  w  swojej  grupie  wychowawczej.
 4. Wychowawca  prowadzi  dokumentację  pracy  swojej  grupy  w dzienniku elektronicznym zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.
 5. Wychowawca   ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  wszystkich  dzieci  będących  pod  jego  opieką  w  godzinach  pracy  określonych  harmonogramem.

 

ZASADY  POBYTU  UCZNIÓW  W  ŚWIETLICY

 

1. Uczeń  przebywający  w  świetlicy  ma  prawo  do:

-      udziału  w  zajęciach  organizowanych  przez  wychowawców  świetlicy,

-      swobodnych  gier  i  zabaw  indywidualnych  i  grupowych  zgodnych  ze  swoimi  zainteresowaniami  i  potrzebami,

-      korzystania  z  gier,  zabawek,  sprzętu  sportowego  i  innego  wyposażenia  świetlicy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,

-      otrzymania  indywidualnej  pomocy  w  nauce, w tym  przy odrabianiu lekcji, ze  strony  wychowawców,

-      życzliwego  traktowania,

-      poszanowania  godności  osobistej,

-       ochrony  przed  przemocą  fizyczną  i  psychiczną,

-      rozwijania  swoich  zainteresowań,  uzdolnień  i  umiejętności.

2. Uczeń  przebywający  w  świetlicy  szkolnej  ma  obowiązek:

-      każdorazowego dezynfekowania rąk przy wejściu do szkolnej świetlicy,

-      przestrzegania  zasad  zachowania  obowiązujących  w  świetlicy, (zał.1)

-      stosować  się  do  poleceń  wychowawców,

-      kulturalnie  zachowywać  się  w  stosunku  do  wychowawców,  pracowników  szkoły,  kolegów,

-      szanować  sprzęt  i  wyposażenie  świetlicy,

-      dbać  o  porządek  i  wystrój  w  sali,

-      za  każdym  razem  zgłaszać  wychowawcy  swoje  przyjście  do  świetlicy  oraz  fakt jej  opuszczenia,

-      ma obowiązek informowania wychowawców o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

 

NAGRODY,  WYRÓŻNIENIA,  KARY

 1. Nagrody  przyznaje  się  za  szczególne  osiągnięcia,  udział  w  konkursach,  działania  na  rzecz  społeczności  świetlicowej. Nagrodą  jest  upominek,  pochwała  wobec  rodziców,  wnioskowanie  o  podwyższenie  oceny  z  zachowania.
 2. Karą  w  świetlicy  jest  upomnienie  słowne,  informacja   wpisana  do  dzienniczka  ucznia, uwaga wpisana do dziennika elektronicznego,  upomnienie  w  obecności  rodziców,  wychowawcy  klasy,  pedagoga,  dyrektora, pozbawienie  udziału  w  atrakcyjnych  zajęciach  w  danym  dniu. Wychowawca  świetlicy  może  też  wnioskować  o  obniżenie  oceny  z  zachowania.

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

 1. Rodzice  mają  możliwość  wyrażania  opinii  o  pracy  świetlicy  i  uzyskania  informacji  nt. rozwoju,  zachowania  własnego  dziecka  poprzez  indywidualny   kontakt  z  kierownikiem  świetlicy  i  wychowawcami  w  godzinach  pracy  świetlicy  lub  w  dniu  zebrań  z  rodzicami.
 2. Rodzice  odpowiadają  materialnie  za  szkody  wyrządzone  umyślnie  przez  dziecko.
 3. Rodzice  wspierają  działalność  świetlicy  i  czynnie  uczestniczą  w  organizowaniu  uroczystości,  imprez  itp.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Regulamin  świetlicy  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  szkoły.
 2. Regulamin  świetlicy  zostaje  przyjęty  do  realizacji  po  zatwierdzeniu  Rady  Pedagogicznej i dyrektora  szkoły.
 3. Wszystkie  sprawy  indywidualne,  zastrzeżenia,  uwagi,  propozycje  dotyczące  pracy  świetlicy  należy  zgłaszać  bezpośrednio  wychowawcom  lub  kierownikowi  świetlicy  w  godzinach  ich  pracy.
 4. W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszym  regulaminem  wiążącą  decyzję  podejmuje  dyrektor  szkoły.

 

ZASADY  ZACHOWANIA  SIĘ  UCZNIÓW  W ŚWIETLICY  ( Zał. 1)

 1. Po  wejściu  do  świetlicy obowiązkowo dezynfekujemy ręce i zgłaszamy  się  do  dyżurującego  wychowawcy.
 2. Plecaki  stawiamy  na  półce.
 3. Posiłki  spożywamy  przy  stole.
 4. Telefonów  komórkowych  używamy  za  zgodą  wychowawcy  tylko  w  celu  przeprowadzenia  rozmowy. Zakazane  są  zabawy  z  wykorzystaniem  osobistych  urządzeń  multimedialnych.
 5. Nie  przynosimy  przedmiotów  o  dużej  wartości  materialnej  lub  emocjonalnej.
 6. Każdorazowe  wyjście  ze  świetlicy  ( do  biblioteki,  toalety,  szatni  itp.)    zgłaszamy  wychowawcy.
 7. Do  stołówki  chodzimy  pod  opieką  wychowawcy.
 8. Na  boisku  szkolnym  przebywamy  w  miejscach  wyznaczonych  przez  wychowawców.
 9. Konflikty  rozwiązujemy  pokojowo  lub  zgłaszamy  problem  wychowawcy.
 10. Opiekujemy  się  młodszymi  kolegami  i  pomagamy  słabszym.
 11. Przed  wyjściem  do  domu   zgłaszamy  się  do  wychowawcy,  który  odnotowuje  godzinę  wyjścia  na  liście  obecności.

 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020r.

 

Zobacz także:

Ogłoszenia Uśmiech

Nasze praceUśmiech

WydarzeniaUśmiech

Tematyka zajęć planowana w II semestrze 2016/17 Uśmiech