Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 4165395
  • Do końca roku: 236 dni
  • Do wakacji: 47 dni

Rozporządzenie MEN w sprawie dokumentów

Od piątku (6 września) obowiązuje nowe rozporządzenie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2019 r. Dz.U. z dnia 5 września 2019 roku poz. 1700 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. To jego nowy zapis:

"Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną, oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta".

Oznacza to zatem, że do momentu ukończenia przez ucznia 18. roku życia rodzice muszą osobiście odbierać wszelkie dokumenty i poświadczać odbiór podpisem. Nastolatkowie nie będą mogli sami odebrać m.in. świadectw i legitymacji szkolnych.