Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 4165366
 • Do końca roku: 236 dni
 • Do wakacji: 47 dni

Procedura organizacji pracy i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

 Procedura organizacji pracy

i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych

w czasie zagrożenia epidemicznego

 w Szkole Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie

od 1 września 2020 r.

 

Procedurę opracowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia (MZ), Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) i Warszawskich wytycznych edukacyjnych, opracowanych przy udziale członków Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

 

I.                   Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

 

II.                 Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie  

 

III.              Postanowienia ogólne

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a)    uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b)    uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c)     uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  w warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 2 rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,            
 • brak apetytu.

4. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 1. Przebywanie osób z zewnątrz, w tym rodziców/opiekunów na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. 
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3. 
 3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci  z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m. 
 4. Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
 5. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracę zdalną.  Natomiast należy śledzić zmiany prawne dotyczące tych możliwości w odniesieniu do nauczycieli. 
 6. Uczniowie, rodzice/opiekunowie są zobowiązani w drodze do i ze szkoły/placówki do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

IV.               Higiena i dezynfekcja 

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu  i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek  w przestrzeniach ogólnodostępnych, typu korytarz szkolny, biblioteka, szatnia, ciągi komunikacyjne, stołówka szkolna (nie dotyczy siedzenia przy stoliku w celu spożywania posiłku). 
 3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza  w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. 
 6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
 7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja  o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu do szkoły.
 8. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 9. Przy wejściu do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
 11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły/placówki z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS.
 12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

 

V.                 Organizacja pracy szkoły

 1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ogranicza gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć, przyjmowania grup do placówki, przerw lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwia częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
 2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30 min. i nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 4. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany czasu przerw między zajęciami w klasach IV-VIII.
 5. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
 6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 7. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 
 8. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni wykorzystuje się co drugi boks.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła/placówka posiada szafki. 
 10. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów. 
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów[1].
 12. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych. 
 13. Do regulaminu korzystania ze świetlicy należy wprowadzić zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii. 
 14. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. 
 15. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wyposażyć w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 
 16. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
 17. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z odpowiednio: pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 18. Do odwołania w bieżącym roku szkolnym nie będą organizowane wycieczki i wyjścia edukacyjne.
 19. Pracownicy szkoły zostali poinformowani o możliwości poddania się dwukrotnemu, w trakcie dziennego wymiaru czasu pracy, pomiarowi temperatury ciała.

 

VI.               Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 1. Wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni,  w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
 4. Jeśli nie jest możliwa organizacja spożywania posiłku zgodnie z pkt. 3, dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 6. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki. 
 7. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

 

VII.            Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
 • a)        jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć  o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • b)        jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.
 1. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 
 2. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 
 3. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE)  o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 4. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są  o zaistniałej sytuacji.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o zaistniałej sytuacji.   
 7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

VIII.          Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły/placówki

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

a)       kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b)       zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c)       do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

d)       o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 2. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 3. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1.
 4. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale III pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.
 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.  
 6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 

 

IX.         Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

a)       każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad

15 minut, 

b)       rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

c)       każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 

a)       pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 

b)       poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

c)       jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

 1. Pozostali pracownicy szkoły/placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 2. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi. 

X.            Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

  1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji  i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.  
  2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE)  i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
  3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
  5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba 

 

XI.            Postanowienia końcowe 

 1. Każdorazowo do planu lekcji wychowawcy klas podadzą uczniom dodatkowe i uszczegółowione zasady zachowania w szkole, na boisku szkolnym i na placu zabaw, obowiązujące w czasie pandemii na terenie placówki. Będą one dotyczyły korzystania z sal lekcyjnych, regulaminów pracowni, sali gimnastycznej, biblioteki, stołówki, części wspólnych, ciągów komunikacyjnych oraz pozostałych pomieszczeni na terenie szkoły, jak również sposoby spędzania przerw międzylekcyjnych, korzystania z placu zabaw, boiska oraz balonu szkolnego.
  Zasady te mogą zmieniać się każdorazowo, gdy zmieni się plan lekcji lub gdy nastąpią inne uzasadnione okoliczności.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części III pkt.3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa
 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Warszawie

ul. J. Kochanowskiego 21

01-864 Warszawa, kontakt: 

 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115, 
 • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,                              
 • Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900
 • Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

 

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 [1] Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami a opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję.